NiceBoxes

Intergritets policy

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?
De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs dels av Kunduppgifter, dels av så kallade Trafikuppgifter.

Kunduppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och information om vilka produkter och tjänster du har köpt av oss.

Trafikuppgifter är uppgifter som är nödvändiga för att kunna överföra information i ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera. Här avses alltså inte själva innehållet som överförs, utan uppgifter som beskriver överföringen, till exempel uppgift om vem som har kommunicerat med vem och när sådan kommunikation har skett.

VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?
Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta. Viss behandling kan kräva den rättsliga grunden samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan sådan behandling påbörjas.

Tillhandahållande av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund eller användare, för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig om leverans av tjänster och produkter. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, 

Våra berättigande intressen för denna behandling är att hålla dig som kund informerad om våra produkter och tjänster och dess tillgänglighet samt för att utveckla våra medarbetare och vårt arbetssätt för att vi på så vis ska kunna erbjuda dig bästa service. För detta ändamål kan vi komma att använda dina Kunduppgifter som till exempel ditt namn, kundnummer, e-postadress, telefonnummer. I de fall vi behöver använda dina Trafikuppgifter för detta ändamål kommer vi att separat hämta in ett samtycke från dig.

Direktmarknadsföring
Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, telefon, e-post och via vår webb. 

Våra berättigande intressen för denna behandling är att marknadsföra våra befintliga produkter och tjänster eller nya erbjudanden. För detta ändamål kan vi komma att använda Kunduppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer. I de fall vi behöver använda Trafikuppgifter för detta ändamål kommer vi att separat hämta in ett samtycke från dig.

HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?
• Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information eller  prenumererar på våra nyhetsbrev.

ANNONSERING och REMARKETING

Vi använder Google Analytics och Google Ads annonseringsfunktioner för sökannonser, displayannonser och remarketing. Med Google Ads Remarketing-funktion kan vi skräddarsy vår marknadsföring så att den blir mer relevant genom att matcha rätt personer med rätt budskap.

 

Google samlar in information för remarketing, återengagemang eller liknande målgrupper genom att placera en sk tredjepartskaka på din dator. Läs mer om Googles riktlinjer för remarketing. Du kan förhindra att Google samlar in data om dig genom att besöka Googles annonsinställningar eller styra användningen av enhetsidentifierare i dina enhetsinställningar.


HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?
Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

• Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras) efter maximalt 24 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).
• Kreditupplysningsinformation raderas efter maximalt 3 månader från inhämtande.
• För att kunna administrera och erbjuda dig attraktiva produkt- och tjänsteerbjudanden och genomföra marknads- och kundanalyser sparas dina uppgifter i maximalt mellan 12-36 månader från behandlingens påbörjande.
• De uppgifter vi har på grund av en rättslig förpliktelse sparas så länge som den aktuella lagen kräver.

HUR SKYDDAS UPPGIFTERNA?
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. 

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade raderade eller blockade.

Rätt till rättelse
Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Märker du dock att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet vi har med behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till radering
Vi sparar dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras) inom 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. I följande fall måste personuppgifter raderas:
Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in och behandlar dem för;
Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke;
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna behandlas;
Om du motsätter dig den personuppgiftsbehandlingen som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse;
Om personuppgifter inte behandlas enligt regleringen;
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
Om personuppgifter har raderats på din begäran kommer vi informera dem som vi har lämnat ut dina personuppgifter till om att denna radering har ägt rum. Vi kommer dock inte göra detta om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi också att informera dig till vem informationen har lämnats ut.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Skadestånd
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande dataskyddsreglering kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Kontakta oss för att utöva dina rättigheter
Om du vill utöva dina rättigheter så som din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling, utöva din rätt till invändning, dataportabilitet, återkallande av samtycke, lämna klagomål eller begära skadestånd, vänligen kontakta oss på info@niceboxes.se